Τα σοβαρά θέματα που προκύπτουν από τη σύνταξη των δασικών χαρτών στον Δήμο Πωγωνίου είχε φέρει στην Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας σχετική Αναφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) (αρ. πρωτ. 348/2020), μετά από συνεργασία που είχε με την Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Επαρχίας Πωγωνίου και τον Δήμο Πωγωνίου.

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Ν. Ταγαράς, διευκρινίζει αρχικά ότι στους δασικούς χάρτες «δεν αποτυπώνονται ιδιοκτησίες και δεν θίγονται θέματα ιδιοκτησίας». Παράλληλα, σε έγγραφα των αρμόδιων Διευθυντών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Δασών, Δασικών Έργων και Προστασίας Δασών του Υπ. Περιβάλλοντος, που επισυνάπτει στην απάντησή του, διευκρινίζονται πολλά θέματα περί βοσκήσιμων γαιών και Διαχειριστικών Σχεδίων βόσκησης, τα οποία έχουν γενική εφαρμογή. Ειδικότερα:

  •   Η χρήση της βοσκής εντός βοσκήσιμων γαιών, που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και της δασικής νομοθεσίας, εφόσον δεν επηρεάζονται αρνητικά η φυσική ισορροπία και οι παραγωγικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυστημάτων που συγκροτεί η φυόμενη στις βοσκήσιμες γαίες βλάστηση. Η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών, ασκείται βάσει Διαχειριστικού Σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Για λόγους ενιαίας διαχείρισης της βοσκής, στα διαχειριστικά σχέδια συμπεριλαμβάνονται και οι εκτάσεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους το επιθυμούν και δηλώνουν την επιθυμία τους εγγράφως. Δύναται επίσης να περιλαμβάνονται και εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας και βόσκονται.
  •   Η διαδικασία εκπόνησης των οριστικών Διαχειριστικών Σχεδίων βόσκησης βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και των Περιφερειών και θα ακολουθήσει η διακήρυξη σχετικών μελετών.
  •   Οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται με βάση το άρθρο 48 του Ν. 4689/2020, η δε προθεσμία αναμόρφωσης έληξε στις 30-11-2020.
  •   Σχετικά με την έγερση τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου, επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, αυτό αποτελεί αντικείμενο της κτηματογράφησης των ιδιοκτησιών και όχι τις εκτάσεις που οφείλει να αποτυπώσει ο δασικός χάρτης. Καθώς λοιπόν ο δασικός χάρτης δεν πραγματεύεται ιδιοκτησιακά ζητήματα, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, όταν τίθεται ως προκριματικό το ζήτημα της ιδιοκτησίας, παρά μόνο συμπληρωματικά. Συνεπώς στις περιπτώσεις, όπου διαφαίνεται ότι το Δημόσιο εγείρει τεκμήριο κυριότητας να ζητούνται από τους ιδιοκτήτες επιπλέον στοιχεία σχετικά με τους τίτλους (άρθρο 10, Ν. 3208/2003). [… ]. Σε ό,τι αφορά τους δασωμένους αγρούς σημειώνεται ότι η βοσκή αποτελεί καθόλα συμβατή αλλά και επιθυμητή χρήση σε εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου να μην απαιτείται η προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας παρά μόνο ενοικιαστηρίου ή εντύπου Ε9, στην απάντηση του αρμόδιου Διευθυντή του ΥΠΕΝ επισημαίνεται ότι με το άρθρο 67 του Ν. 998/1979 δίνεται η δυνατότητα επανακαλλιέργειας του αγρού που φέρει μορφή δασικής έκτασης. Πρόκειται για ουσιώδη μεταβολή του πράγματος, από δασική έκταση σε αγρό, την οποία πρέπει να αιτείται αυτός που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί της έκτασης και δεν αρκεί να επικαλείται και αποδεικνύει μόνο κατοχή ή χρήση της έκτασης. Το έντυπο Ε9, δεν επαρκεί ως απόδειξη εννόμου συμφέροντος για την κίνηση της διαδικασίας έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού μιας έκτασης. Κατά μείζονα λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το Ε9 επαρκεί ως απόδειξη κυριότητας για την αλλαγή χρήσης μιας έκτασης από δασικής μορφής σε γεωργικής μορφής. Σε ό,τι αφορά το ενοικιαστήριο, επισημαίνεται ότι με τη σύμβαση της μίσθωσης ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Δεν είναι απαραίτητο ο εκμισθωτής να είναι και κύριος της έκτασης, αφού μόνο χρήση παραχωρεί στον μισθωτή. Επομένως ούτε η μίσθωση της έκτασης αποδεικνύει την κυριότητα του εκμισθωτή επί της έκτασης.

Ο Σταύρος Καλογιάννης ενημέρωσε τόσο τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Επαρχίας Πωγωνίου κ. Γρ. Άρμπυρο όσο και τον Δήμαρχο Πωγωνίου κ. Κ. Καψάλη για τα αναλυτικά στοιχεία που έδωσε ο Υφυπουργός κ. Ταγαράς και οι αρμόδιοι Διευθυντές του ΥΠΕΝ, προκειμένου να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!