Ο Δήμος Σουλίου διακηρύττει ότι την 27η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου, θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 3η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011307242 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”».

Το έργο «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 160.120,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) ΚΑΙ β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 44.437,34 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 34/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, ανέρχεται στο ποσό των 208.064,52 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 258.000,000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου www.dimossouliou.gov.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή».

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 4.161,29 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σουλίου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER“, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του Δήμου Σουλίου (σ.σ. Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σουλίου).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σουλίου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παππάς Γρηγόριος (τηλ.: 2666360127) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!