Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά ‐ Γλυκή προς Σούλι», με συνολικό προϋπολογισμό 355.000,00€, CPV: 45233128‐2 «Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς
κόμβους» και 45316000‐5 «Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης»,  NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 230.719,51€ και Η/Μ με προϋπολογισμό 55.280,79€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2021, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!