Μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία απέρριψε στη διαδικασία ελέγχου νομιμότητας την απόφαση με θέμα: «Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου’’ με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό» γεννιούνται μια σειρά εύλογων ερωτημάτων:

1.Λαμβάνοντας υπόψη ότι απορρίφτηκαν οι προσφυγές οι οποίες κατατέθηκαν επί της απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα, γιατί ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποστείλει ο Φορέας τις απόψεις του επί των προσφυγών πριν αξιολογήσει τη νομιμότητα του δικαιώματος των προσφευγόντων να τις καταθέσουν;

2.Γιατί εκδίδει την απόφασή της σε οριακούς χρόνους, δύο μήνες μετά την υποβολή της για έγκριση νομιμότητας, καθυστερώντας ουσιαστικά τη διαδικασία για έναν πολύ κρίσιμο διαγωνισμό που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων για όλους τους δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου;

3.Γιατί υπεισέρχεται σε θέματα ελέγχου σκοπιμότητας και δεν περιορίζεται, όπως θα έπρεπε, σε θέματα ελέγχου νομιμότητας; (υπάρχει ισχυρή επιχειρηματολογία υπέρ της άποψής μας αυτής)

4. Γιατί με βάση την απόφαση της μας προτρέπει να προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό με τον οποίο δεν θα διαχειριστούμε τις πραγματικά παραγόμενες ποσότητες αλλά τις θεωρητικά προβλεπόμενες από τον ΠΕΣΔΑ;

Καταλήγοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι η φιλοσοφία της σύνταξης των τευχών του διαγωνισμού ήταν στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα.

Η διαγωνιστική διαδικασία καλεί τον συμμετέχοντα να προσφέρει τιμή μονάδος/tn , έτσι ώστε το τελικό κόστος να προκύπτει από την ετήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων επί της τιμής μονάδος. Όσο μικρότερες οι ποσότητες, τόσο μικρότερο και το κόστος.

Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα δημιουργήσει αυξημένη επιβάρυνση των δήμων – μελών μας και τεράστια δυσλειτουργία του συστήματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μπορεί να γίνει αντιληπτό από όλους μας τι θα σήμαινε να είχαμε έναν ανάδοχο ο οποίος θα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει να διαχειριστεί μια ποσότητα απορριμμάτων της τάξεως του 40% λιγότερο απ’ αυτά που πραγματικά παράγονται.

Η διοίκηση του Φορέα έχοντας ως μοναδικό στόχο την σύγχρονη, ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος των δήμων – μελών του και την προστασία του περιβάλλοντος, επιφυλάσσεται για τις περαιτέρω ενέργειες της στο πλαίσιο των αποφάσεων των νομίμων συλλογικών οργάνων του Φορέα.

Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι βασική φιλοσοφία της διοίκησης του Φορέα παραμένει η αρχή της συναίνεσης και της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γεγονός που έχουμε αποδείξει με τις μέχρι σήμερα ενέργειές μας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Α.΢.Δ.΢.Α Δ.Ε Π.Ηπείρου

Καλαντζής Νικόλαος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!