Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με απόφαση της ενέκρινε  την εκτέλεση εργασιών του έργου «Μελέτες ωρίμανσης για την προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της περιοχής της νέας κεντρικής εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Πρέβεζας»
. Το έργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της περιοχής της νέας κεντρικής εισόδου του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, που θα αφορά το μνημειακό σύνολο που απαρτίζεται από τις βόρειες θέρμες, τη βόρεια Νεκρόπολη (Μαυσωλεία 2, 4, 1, 15, καθώς και τον ταφικό περίβολο πλησίον της βορειοδυτικής πύλης), και τμήματα της ρωμαϊκής οχύρωσης (πύλη – τείχος).
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση, τη σύνταξη προδιαγραφών και την εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την προστασία και την ανάδειξη των ανωτέρω αναφερόμενων μνημείων. Ειδικά, στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθούν μελέτες γεωμετρικής τεκμηρίωσης (Αποτυπώσεις), αρχιτεκτονικές μελέτες αποκατάστασης και στατικές μελέτες στερεώσεων.
Για την εκτέλεση του έργου «Μελέτες ωρίμανσης για την προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της περιοχής της νέας κεντρικής εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης» εγκρίνεται η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Πρόκειται για έναν αρχαιολόγο, έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό και τρεις ειδικευμένους εργάτες.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την εκπόνηση των μελετών, την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και κάθε άλλη ενέργεια, στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι ολοκλήρωσης του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€)  από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων 2020.
Το έργο έχει έναρξη την 01-03-2021 και λήξη την 31-12-2022.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!