Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί  στις 27/01/2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00, σύμφωνα , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Εξέταση αιτήματος Κοινότητας Καμαρίνας, για ψήφισμα περί του ρόλου
των Κοινοτήτων.
2. Αναγνώριση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Καλαμίτσι και ενέργειες για
την καταχώρηση στο Κτηματολόγιο .
3. Έγκριση εγγραφών ατόμων στη νέα δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ έναντι τροφείων.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021.
5. Ορισμός υπαλλήλου ως Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης.
6. Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων.
7. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων (6223.1).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!