Το ποσό των 113.640 ευρώ θα διατεθεί μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ για τη δημιουργία και λειτουργία για 3 έτη ενός Κέντρου Κοινότητας, σε Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου (που δεν έχουν ήδη ενταγμένη συγχρηματοδοτούμενη πράξη για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας), με μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, άνω των 10.000 κατοίκων (δύναται να ληφθεί υπόψη και ο de facto πληθυσμός). Τα Κέντρα …
Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας». Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους δήμοους Περιφέρειας Ηπείρου, σε λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα, που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους και σε νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους. Έχει περίοδο υποβολής των αιτήσεων από τις 18/1/2018 έως τις 22/2/2018 (ώρα 14:00) και οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης αφ’ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και αφ’ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ στην ηλεκτρονική δ/νση logon.mnec.gr. Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 – Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 από την 18/1/2017 έως την 22/02/2018. Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!