Το Ελεγκτικό Συνέδριο με πρόσφατη απόφασή του δικαίωσε το Δήμο Ζαγορίου στην διαμάχη του με το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από επτά και πλέον χρόνια, για υπόθεση που αφορούσε δημοσιονομική διόρθωση ύψους 120.763,58 ευρώ για έργο στον πρώην Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου. Το ποσό αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στο Δήμο Ζαγορίου μέσα από διαδικασίες που προβλέπονται. Σχετική ενημέρωση, για την θετική αυτή εξέλιξη, έκανε στην…
τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου. Ειδικότερα, πρόκειται για παλιό έργο στην Τ.Κ. Μονοδενδρίου, το καλντερίμι που συνδέσει την πλατεία με το υπαίθριο θέατρο, το οποίο ήταν ενταγμένο στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) και στην πορεία κλήθηκε να το πληρώσει ο Δήμος από τα ταμεία του, εξαιτίας διαφορετικών εκτιμήσεων και ερμηνειών ως προς την τήρηση όλων των αδειοδοτήσεων και της επιλεξιμότητάς του. Σε έλεγχο που είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2009, ελεγκτική ομάδα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υποέργο 1. «Κατασκευή καλντεριμιού προς θέατρο στο Δ.Δ. Μονοδενδρίου» και με βάση την σχετική έκθεσή της το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εξέδωσε απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, «λόγω απουσίας αδειοδοτήσεων που νομιμοποιούν την εκτέλεση εργασιών εκτός ορίων οικισμού ήτοι προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου και του Δασαρχείου Ιωαννίνων και γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου». Τον Αύγουστο του 2010 με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κλήθηκε ο τότε Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου να προχωρήσει σε δημοσιονομική διόρθωση, να πληρώσει δηλαδή ο ίδιος, όπως και έκανε, το έργο ύψους 120.763,58 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής κατέθεσε έφεση (5-1-2011) ο νεοσύστατος τότε Δήμος Ζαγορίου ζητώντας την ακύρωση, όπως και τελικά έγινε, αφού το 1ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την απόφαση 2129/2017 η οποία δημοσιεύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι της επιβολής του μέτρου της δημοσιονομικής διόρθωσης. Συγκεκριμένα μεταξύ των άλλων στην απόφαση επισημαίνεται ότι «το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σκέλος αυτής που αφορά την απουσία αδειοδοτήσεων για την εκτέλεση του οικείου έργου, προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου και του Δασαρχείου Ιωαννίνων και γνωμοδότησης από τον Φορέα του Εθνικού Πάρκου, στερείται νόμιμης αιτιολογίας, καθόσον, τόσο από το περιεχόμενό της, όσο και από τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή, δεν προκύπτει με σαφήνεια η νομική και ιστορική αιτία του επίμαχου καταλογισμού». Επίσης, αναφέρεται στην ίδια απόφαση ότι ορθώς εντάχθηκε το σύνολο του έργου, και το εκτός οικισμού, σε ένα ενιαίο έργο και τέλος κρίνει ότι «η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του εκκαλούντος Δήμου το ως άνω ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη και ως εκ τούτου η ένδικη έφεση πρέπει να γίνει δεκτή, αλυσιτελούς καθισταμένης της εξέτασης των λοιπών προβαλλομένων λόγων και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση».
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!