ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» Kαλεί όσους/ες επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για:
1. ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
2. ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
3. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1. Τυπικά Προσόντα για…
Θέσεις Νοσηλευτών/τριών
α/α Τυπικό Προσόν
 Κάτοχος Πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕ/ΠΕ
(Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας)
Γνώση Χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα:
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
3 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4 Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975

2. Τυπικά Προσόντα για θέσεις Κοινωνικών Φροντιστών
α/α Τυπικό Προσόν

1 Πτυχίο ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας
(ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.)
2 Γνώση Χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα:
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
3 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
4 Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975

3. Τυπικά Προσόντα για θέση Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων
α/α Τυπικό Προσόν
1Κάτοχος Πτυχίου ΕΠΑΛ (Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσων
και Κατασκευών, ή οποιαδήποτε συναφή ειδικότητα ή Ειδικότητα σχετική με τη
συντήρηση κτιρίων)
2 Γνώση χειρισμού Η/Υ
3 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
4 Κάτοχος Επαγγελματικού Διπλώματος Δ Κατηγορίας
5 Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 20/12/2019
έως και 3/1/2020, στην Ταχυδρομική θυρίδα 1024. 
Οι προκηρύξεις των θέσεων, όπου
φαίνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής είναι ανηρτημένες στον
διαδικτυακό τόπο: www.epirussa.gr και στη σελίδα www.syd-elpidazois.gr

Ιωάννινα 20 /12/2019
Για την ΑΜΚΕ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστασία Μπέγκα
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!