Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε


Κάθε μακροχρόνια άνεργος με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ ετησίως, μπορεί να καταθέσει αίτηση και να λάβει το επίδομα ύψους 200 ευρώ το μήνα, στα κριτήρια του οποίου δεν περιλαμβάνεται το τεκμαρτό εισόδημα. Σύμφωνα με τα όσα καθορίζει ο ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι παραμένουν άνεργοι για πάνω από 12 μήνες και είναι ηλικίας από 20-66 ετών. Μάλιστα, το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 586,08€ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας, ενώ ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, υπολογίζεται το συνολικό, ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή –με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης- του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του. Ο κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος θα πρέπει να

προσέλθει ο ίδιος στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του, προκειμένου να υποβάλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργου, μέσα σε διάστημα 2 μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας. Ο δικαιούχος για να λάβει το επίδομα μακροχρονίως ανέργου θα πρέπει να υποβάλει: 1) Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της αίτησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα και 3) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.). Το δελτίο ανεργίας μετά τη λήξη της επιδότησής του ως μακροχρονίως ανέργου, θα ισχύει για ένα τρίμηνο, ως δελτίο ανεργίας μη επιδοτούμενου ανέργου, εφ’ όσον ο κάτοχός του εξακολουθεί να είναι άνεργος. Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος: 1) Αναλαμβάνει μισθωτή ή μη δραστηριότητα, 2) Δεν αποδειχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του, 3) Απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιονδήποτε λόγο και 4) Δεν εμφανισθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΕΑΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!