“Η χθεσινή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η τελευταία της πρώτης χρονιάς
της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου για το Δήμο μας.
Πολλές προσδοκίες διαψεύστηκαν στην πράξη, πολλά ελαττώματα αναδείχτηκαν, οι
ανεπάρκειες καταδείχτηκαν και η έλλειψη σχεδιασμού κυριαρχεί.
Ο Δήμος μας, για να ξεπεράσει τη στασιμότητα και την παρακμή και να προσεγγίσει τα…

ευρωπαϊκά δεδομένα, χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση, σχεδιασμό, κανονική και ικανή
διοίκηση, γνώση, εμπειρία, συστηματική και αποδοτική εργασία.
Η παράταξή μας, εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, πιστή στις θεμελιώδεις
αρχές της, παρενέβει, στο μέτρο που της αναλογούσε, για να αναδείξει την αξία του
οργανωμένου και ορθολογικού σχεδιασμού, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις και
βάσιμες απόψεις.
Σε πολλές περιπτώσεις, αναζητήσαμε το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής και για θέματα που
καθορίζουν την όψη και τη λειτουργία του Δήμου, όπως -ενδεικτικά αναφέρουμε- τη
ζήτηση στοιχείων για την εξέλιξη της εργολαβίας πλύσης κάδων, ή τη λειτουργία
συστήματος ελέγχου των αποθεμάτων της αποθήκης του Δήμου, ή σύνταξη της Μελέτης
Πράξης Εφαρμογής του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου των Περιοχών Δροσιάς –
Πεντέλης, Ζευγαριών – Τσιφλικόπουλου Δήμου Ιωαννιτών» ή θέματα αρμοδιότητας
Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

Η Δημοτική Αρχή, όμως, αυτά τα θεωρεί δευτερευούσης σημασίας.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξή μας, ζήτησε την κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής για τα ακόλουθα θέματα:

1. Ολοκλήρωση μεγάλου οδικού Δακτυλίου Πόλεως Ιωαννίνων (Βογιάννου –
Γεννηματά – Πανηπειρωτικό Στάδιο)
Το έργο της ολοκλήρωσης του μεγάλου οδικού Δακτυλίου Πόλεως Ιωαννίνων (Βογιάννου
– Γεννηματά – Πανηπειρωτικό Στάδιο), απασχολεί το Δήμο μας πολλά χρόνια.
Παρ’ ότι η παράταξη μας υποστηρίζει ότι ο άξονας αυτός πρέπει να καταλήξει στον κόμβο
Κουτσελιού, ώστε να συνδεθεί με την Εγνατία οδό, το έργο, έστω και με τον υφιστάμενο
σχεδιασμό, πρέπει να υλοποιηθεί. Πρόκειται δε, για το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό
συγχρηματοδοτούμενο έργο του Δήμου.
Στις 13.11.2019, σας ενημερώσαμε ότι ο φάκελος του έργου, παρουσίαζε, ακόμη,
σοβαρές ελλείψεις και ότι το έργο πρέπει να έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι 31.12.2020. O
αρμόδιος αντιδήμαρχος, μας απάντησε, τότε, με αφοπλιστική σιγουριά ότι: «Μέχρι τις 30
Νοεμβρίου 2019 θα κατατεθεί η οριστική μελέτη και η Πολεοδομία ολοκληρώνει τον
πίνακα για τον ορισμό τιμής μονάδας για τις εκτάσεις που πρέπει να απαλλοτριωθούν και
ότι θα πρέπει να οριστεί δικάσιμος, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία για την
δημοπράτηση του έργου».
Στην κανονική ζωή, όμως, οι οριστικές μελέτες τεχνικών έργων κατατέθηκαν και
εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο στις 28.01.2020, και η κήρυξη απαλλοτριωτέας
γης στις 19.02.2020.
Αργότερα, ανακαλύψατε τη δυνατότητα προσφυγής στις διατάξεις του άρθρου 7 Α , περί
επίσπευσης απαλλοτριώσεων και στις 05.07.2020 το έργο εντάχθηκε στις διατάξεις αυτές,
με σχετική ανάρτηση στο ΦΕΚ. Αιτηθήκατε στη συνέχεια την παροχή άδειας
πραγματοποίησης εργασιών από το Μονομελές εφετείο στις 03.08.2020 και η δικάσιμος

ορίστηκε στις 21.10.2020. Δηλαδή, 71 ημέρες προ της δεσμευτικής ημερομηνίας
υπογραφής της σύμβασης.
Επειδή, η σχέση σας με τους χρόνους και τις ημερομηνίες, αποδεικνύεται προβληματική,
επιβάλλεται να αντιληφθείτε και να αναλάβετε έστω και τώρα τις ευθύνες σας και να
προστατεύσετε το έργο.
Παρακαλούμε να μας καταθέσετε εγγράφως το νέο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση
του έργου.
2. ΔΕΥΑΙ, έργο ελέγχου διαρροών και SafeWater.
Δεν συμμετέχουμε στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ. Όμως, υπέπεσε στην αντίληψη μας, ακόμη μία
λάθος πολιτική διαχείρισης ενός αναγκαίου έργου για τη μεγαλύτερη επιχείρηση του
Δήμου.
Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο Περιβάλλοντος
κρίνοντας ως άμεση προτεραιότητα την υλοποίηση έργων ελέγχου και μείωσης των
διαρροών των δικτύων ύδρευσης ενέταξε και χρηματοδότησε από το Ε.Π. Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) τις αντίστοιχες
προτάσεις κάθε δημοτικής επιχείρησης της χώρας με στόχο την υλοποίησή τους. Στη δική
μας περίπτωση, το έργο εντάχθηκε στις 22.03.2018, με προϋπολογισμό 1,9 εκατ.€.
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στις 19.07.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επικαιροποιημένη μελέτη και όρους
δημοπράτησης για την προμήθεια, με ταυτόχρονη ανάκληση κάθε προηγούμενης
διαδικασίας.
Ακολούθως, η σημερινή διοίκηση της ΔΕΥΑΙ, στις 28.04.2020, εισήγαγε τέσσερα θέματα
προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για τον έλεγχο των διαρροών δικτύου
ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων». Τα εξής:
1. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και όρων δημοπράτησης της προμήθειας,
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού / Αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας,
3. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της προμήθειας
και
4. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ, ανέβαλλε το κύριο (το 1 ο ) θέμα που αφορούσε την έγκριση των όρων
δημοπράτησης της προμήθειας και, όλως παραδόξως, προέβει σε λήψη θετικών
αποφάσεων για τη συγκρότηση των τριών επιτροπών!
Ποιό είναι το αντικείμενο των επιτροπών αφού δεν υπάρχει το έργο – προμήθεια;
Τι ακριβώς εποπτεύουν ή παρακολουθούν;
Ποιό είναι το πρόβλημα και αναβάλατε την έγκριση της δημοπράτησης;
Και στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να μας καταθέσετε το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της προμήθειας, καθώς η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίστηκε η 31 η
Δεκεμβρίου 2021 και εσείς δεν έχετε δημοπρατήσει ακόμη.
Παράλληλα, διανύεται και ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του ενταγμένου έργου, με
προϋπολογισμό 500.000€, στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Αλβανία, με κωδική ονομασία SafeWater. Την εξέλιξη του
έργου αυτού παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ως αρμόδια
Αντιπεριφερειάρχης συνεργάστηκα στενά με την τότε διοίκηση της ΔΕΥΑΙ για την επιτυχή
κατάληξη της αίτησης χρηματοδότησης. Το έργο αυτό, όπως σας είχα αναφέρει και
παλαιότερα, μπορεί να έχει απόλυτα συμπληρωματικό τεχνικό αντικείμενο με το
προαναφερόμενο έργο ελέγχου των διαρροών, με την προσδοκία να επιτευχθούν
λειτουργικά αποτελέσματα πολλαπλασίως περισσότερα.
Ούτε το έργο αυτό δεν έχει δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα. Δημοπρατήθηκαν, όμως, οι
υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου καθώς και αυτές της
επικοινωνίας και δικτύωσης του προγράμματος.
Δηλαδή, μέχρι σήμερα, έχουμε τους θεατές των έργων και όχι τα ίδια τα έργα!
Επειδή μιλώ πάντα χωρίς υπεκφυγές, θέλω να δηλώσω την εμπιστοσύνη μου στην
ευθυκρισία του προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ. Κατέδειξα, όμως,
πρόδηλες και προφανείς πολιτικές και διοικητικές ολιγωρίες, αστοχίες και υστερήσεις.
Κύριε Δήμαρχε, η πρόταση μας είναι πολιτική. Απαλλάξτε τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΙ από οποιουσδήποτε ενδογενείς ή και εξωγενείς παράγοντες
στερούν σε αυτούς και διασταλτικώς στην επιχείρηση, την προσπάθεια της -έστω και
σταδιακής- ανάκτησης μιας αξιόπιστης παρουσίας της στην αγορά.
3. Προετοιμασία και προγραμματισμός ενεργειών από πλευράς Δήμου για την
εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών καταστημάτων.
(Το θέμα εισηγήθηκε ο Φίλιππος Ευαγγέλου)
Ως γνωστόν, οι αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης προβλέπουν την εκκίνηση της
σχολικής περιόδου στις 7 Σεπτεμβρίου. Λόγω της εύλογης ανησυχίας που διακατέχει όλες
τις οικογένειες, σε αναμονή της εξέλιξης της πανδημίας, σας παρακαλούμε να
ενημερώσετε τους συμπολίτες για τον προγραμματισμό των ενεργειών σας για την
εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ώστε να εξασφαλιστούν, κατά το δυνατόν,
συνθήκες αποτροπής μετάδοσης του ιού στα παιδιά, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά
και τους υπαλλήλους καθαριότητας των σχολείων.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!