Με οκτάμηνες συμβάσεις – Αιτήσεις μέχρι 24 Φεβρουαρίου


Η ΔΕΗ ανακοινωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων (Δ.Ε. Υπάλληλοι Γραφείου) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου και συγκεκριμένα τριών (3) στα Γιάννενα και ενός (1) στην Ηγουμενίτσα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην

υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ.26510 38531). Για τη θέση με κωδικό 506 : ΔΕΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Οδός : 2ο ΧΛΜ. Εθν. Οδού Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, Τ.Κ. 461 00 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας (αρμόδιος : κος Κωσταρέλης Χρήστος τηλ. 26650 26290). Η υποβολή των αιτήσων λήγει στις 24/2/2014. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη κάντε κλικ ΕΔΩ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!