Στήριξη 30 ανέργων στην Άρτα μέσα από υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής, δίνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Άρτας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας». Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους 30 ωφελούμενους που περιλαμβάνουν:

1) Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 100 ωρών με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα, 2) Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την κοινωνική τους ένταξη και την προώθησή τους στην απασχόληση, 3) Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων επωφελούμενων και συμπράξεων, 4) Δράσεις Ψυχολογικής υποστήριξης, 5) Δράσεις Νομικής Συμβουλευτικής, 6) Δράσεις δικτύωσης με δομές, 8) Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση επιχειρήσεων και 9) Επαγγελματική Συμβουλευτική. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α, στη διεύθυνση: Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας Τ.Κ. 47100 – Αίθουσα Διώνη, Τηλ.: 2681078840, Εmail: [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!