Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» Kαλεί όσους/ες επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για:
1. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
2. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
3. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
1. Τυπικά Προσόντα για θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γνώση χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα:
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Εγγραφή στο Μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975.

2. Τυπικά Προσόντα για θέση Εργοθεραπευτή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γνώση χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα:
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975

3. Τυπικά Προσόντα για θέση Φυσικοθεραπευτή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γνώση χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα:
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 10/01/2020 έως και 22/01/2020 στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία-ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ, Ταχυδρομική θυρίδα 1024, Ιωάννινα. Οι προκηρύξεις των θέσεων, όπου φαίνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής είναι ανηρτημένες στον διαδικτυακό τόπο: www.epirussa.gr και στη σελίδα www.syd-elpidazois.gr.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!