Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 363/13-11-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας
Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ…

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις)
2. Πληροφορική (1200 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1200 θέσεις)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1200 θέσεις)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (120 θέσεις)
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνε ι αποκλε ιστικά μέσω του
διαδικτύου από τη ν 18
η
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.00. Το
σ ύστημα υποβολής αιτήσε ων θα παραμείνε ι ανοικτό μέχρι τη
σ υμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμε νων θέσεων ανά
Πρόγραμμα Σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 5
η ς
Φεβρουαρίου 20 18 και ώρα 15.00 .
 Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει τον Οκτώβριο του 2018.
 Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή σας, καθώς και για
τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος σπουδών της επιλογής σας, θα αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.eap.gr.
 Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ και αντίστροφα,
διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.
 Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο
έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2017.
 Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η
ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει την 27η
Απριλίου 2018.
 Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97,
όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.
 Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε
Πρόγραμμα Σπουδών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails ή στα τηλέφωνα των
αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών, ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ Τηλέφωνο E-mail
ΦΥΕ 2610 367320, 367335, 367338 [email protected]
ΠΛΗ 2610 367320, 367335, 367338 [email protected]
ΔΕΟ 2610 367333, 367334, 367347 [email protected]
ΕΛΠ 2610 367328, 367339 [email protected]
ΕΠΟ 2610 367313, 367330 [email protected]
ΙΣΠ 2610 367313, 367330 [email protected]
Πάτρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!