Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ θα διεξαχθεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση της …
αρ. 05/2020 μελέτης «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (μεταλλικοί)»
2. Έγκριση διαγραφής μισθωμάτων λόγω μεταβίβασης μίσθωσης
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4,00
στρεμμάτων πλησίον του κοιμητηρίου Κοινότητας της Καμαρίνας, Δ.Ε Ζαλόγγου Δήμου

Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων
 4. Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού
ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή

κλειστής κιβωτάμαξας»
 5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 επιχορήγησης του Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου “ΕΡΜΗΣ “ και Συνδιοργάνωση για το Πρωτάθλημα Β.Δ. Ελλάδας BEACH – VOLEY στο Δήμο Πρέβεζας”
6. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Τάσσης-υπ΄αριθμ.31/2020 απόφαση Ειρηνοδικείου Πρέβεζας
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, εισήγηση στο Δ.Σ.
8. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!