Άλλ’ αντί άλλων απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ιωαννίνων ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κος Ι. Τσίμαρης σχετικά με την εξαίρεση των Ο.Τ.Α. Ά βαθμού της Ηπείρου από τους δικαιούχους στην πρόσκληση χρηματοδότησης για την κατασκευή αντιπυρικών ζωνών, δίνει το ένα από τα ερωτηθέντα Υπουργεία, το Υπουργείο Εσωτερικών. Η απάντηση του Υπουργείο είναι εντελώς γενική και αφορά τις χρηματοδοτήσεις από τους ΚΑΠ και όχι από την έκτακτη χρηματοδότηση μέσω του επίμαχου προγράμματος.

Στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράφοντας την σχετική απάντηση, ενημέρωσε τον βουλευτή ότι για την κάλυψη των δαπανών δράσεων πυροπροστασίας έχουν κατανεμηθεί από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2024, συγκεκριμένα ποσά ανά Δήμο της Ηπείρου, τα οποία και παρατίθενται.

Στην σχετική απάντηση τονίζεται ότι με τη χρηματοδότηση αυτή, οι Δήμοι και οι Σύνδεσμοι Δήμων, μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις όπως εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές αρμοδιότητάς τους, απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης εντός των διοικητικών ορίων τους, συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, διενέργεια προμηθειών εξοπλισμού, κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών καθώς και κάλυψη λοιπών σχετικών λειτουργικών εξόδων’.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!