Επιστολή για τα προβλήματα των αγροτών και επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα απέστειλε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Αναλυτικά:

Κύριε Υπουργέ,

 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όπως η αύξηση των εξόδων παραγωγής, ενεργειακό κόστος, δυσκολίες στην τραπεζική πρόσβαση, ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα, πλειστηριασμοί αγροτικής γης, έλεγχος της αγοράς και άλλα σημαντικά ζητήματα. Κατανοούμε την ανάγκη για άμεσες λύσεις και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς αυτούς σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

 

Ενώ υποστηρίζουμε τους αγρότες στον αγώνα τους, θέλουμε να επισημάνουμε ότι τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν όχι μόνο την αγροτική οικονομία  αλλά και τη συνολική επιχειρηματικότητα. Οι επιπτώσεις σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφορών  και ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικής κοινότητας είναι σημαντικές.

 

Θα πρέπει τα αρμόδια Υπουργεία να επιδείξουν  ιδιαίτερη ευαισθησία και να εργαστούν  από κοινού με τους αγρότες για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων. Απαιτείται η εφαρμογή μέτρων που θα βελτιώσουν τη χρηματοδότηση, την πρόσβαση σε αγορές, τη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού και όλων εκείνων των παραμέτρων που επηρεάζουν το σύνολο του αγροτικού κλάδου.

 

Θα πρέπει να προχωρήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας και την ανάπτυξη συνεργιών για αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων  προτρέπει την κυβέρνηση και τους σχετικούς φορείς να εξετάσουν μέτρα όπως:

Ενίσχυση της Χρηματοδότησης: Επιδίωξη διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων με ευνοϊκούς όρους για τους αγρότες και ενθάρρυνση της τραπεζικής αγοράς να υποστηρίξει τη αγροτική  δραστηριότητα.

Βελτίωση της Πρόσβασης στην Αγορά: Διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών σε αγορές μέσω μέτρων που ενθαρρύνουν τις τοπικές αγορές και τις συνεργασίες με επιχειρήσεις του τομέα τροφίμων.

Αναβάθμιση της Υποδομής: Επενδύσεις σε υποδομές που θα βελτιώσουν τη μεταφορά και την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Στήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας: Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στον γεωργικό τομέα για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών που θα βελτιώσουν την απόδοση και τη βιωσιμότητα.

Απλούστευση των Διαδικασιών- Ένταξη σε προγράμματα: Μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων και επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής νέων προγραμμάτων και τεχνολογιών καθώς και ένταξη κλάδων σε επενδυτικά προγράμματα όπως αυτά του Αναπτυξιακού νόμου.

 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων δηλώνει την πρόθεση του και δεσμεύεται να συνεργαστεί ενεργά με τους αγρότες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και ανθηρής αγροτικής οικονομίας.

 

Καλούμε τις αρχές να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες των αγροτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του αγροτικού  τομέα και η ευημερία της επιχειρηματικότητας συνολικότερα.

 

Με τιμή, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Ευθύμιος Χρυσοστόμου 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!