Από παράταση σε παράταση πηγαίνει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η ημερομηνίας αποσφράγισής τους για τον οδικό άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά, καθώς προκύπτουν εμπόδια…

Η αρχική έγκριση για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα – Κακαβιά», προϋπολογισμού 310.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), ανακοινώθηκε στις 31/1/2023.

Στις 12 Μαρτίου 2023, λόγω κατάθεσης προδικαστικής προσφυγής (αρ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 309/07-03-2023) στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) από έναν από τους ενδιαφερόμενους φορείς-επιχειρήσεις, αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε η πρώτη παράταση για την υποβολή των προσφορών που κανονικά έληγε αύριο Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023.

Με σημερινή, νέα ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υποδομών ανακοινώνει τη νέα μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα – Κακαβιά», για την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 ως προς την κατάθεση προσφορών και Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, ως προς την αποσφράγιση των προσφορών. Ο λόγος της νέας παράτασης είναι προφανώς ότι στις 13 Απριλίου θα εκδικαστεί η προδικαστική προσφυγή με απόφαση του Προέδρου του 5ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και ισχύει το καθεστώς της “Διαδικασίας προσωρινής προστασίας” (άρθρο 366 ν.4412/16) που αναστέλει εν συνόλω, την εξέλιξη της επίμαχης διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!