Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ελαστομεταλλικών αρμών γέφυρας Τσαγκαρόπουλου (χ.θ. 171+830) επί του Αυτοκινητόδρομου ‘ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ’

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας αποφασίζει

1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο (δ) σχετικό του προοιμίου της παρούσης, για εκτέλεση εργασιών συντήρησης ελαστομεταλλικών αρμών γέφυρας Τσαγκαρόπουλου (Χ.Θ. 171+830) , επί του Αυτοκινητοδρόμου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» στον κλάδο προς Αντίρριο.

2. Ειδικότερα, δεδομένης της φύσης των εργασιών, της γεωμετρίας της οδού και με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών του Αυτοκινητοδρόμου, θα εφαρμοστούν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

• Πλήρης αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», στον κλάδο προς Αντίρριο, με έναρξη ζώνης συναρμογής εισόδου στη Χ.Θ. 175+100 και τέλος της ζώνης συναρμογής εξόδου στη Χ.Θ. 171+650, με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΑΔ-12: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Πλήρης αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας (Διατομή 2 λωρίδων)» της εγκεκριμένης, με τη (β) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

3. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση και οι αντίστοιχες εργασίες προγραμματίζεται να έχουν διάρκεια από δύο έως τέσσερα 24ωρα και εφαρμογή από τη Δευτέρα 29.01.2024 στις 08:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 09.02.2024 στις 18:00 το απόγευμα ή εναλλακτικά από τη Δευτέρα 12.02.2024 στα 08:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 23.02.2024 στις 18:00 το απόγευμα, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή λόγω καιρικών συνθηκών η έναρξη των εν λόγω εργασιών στο αρχικό χρονικό διάστημα.

4. Οι εργασίες θα εκτελούνται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου ενώ, σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσής τους, θα γίνει αποκατάσταση της κυκλοφορίας νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

5. Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ενώ η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

6. Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας. 7. Σημειώνεται, επίσης, ότι θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση, όπου απαιτείται, καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.

 

8. Το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων, να ελέγχει την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης σήμανσης και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα αρμοδιότητάς του με σκοπό τη ρύθμιση και την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας, τόσο κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όσο και κατά τη διάρκειά τους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.

9. Ο Διοικητής του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων, εξουσιοδοτείται με την παρούσα, για τη ρύθμιση και την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας καθώς και για τη λήψη τυχόν πρόσθετων κυκλοφοριακών μέτρων, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!