Την Τετάρτη 20-09-2023 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην περιοχή Βουργαρελίου Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», αναδόχου «Γέροντας Αλέξανδρος του Νικολάου», μέχρι την 31-12-2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του οδικού ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-07-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας της 21ης επαρχιακής οδού στα όρια της Βερενίκης», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του από 06-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου σύνδεσης Εγνατίας με επαρχιακό δίκτυο Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού 134.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Έγκριση του από 06-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου και ιδιοκτησιών στο Σιστρούνι», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ.. ΜΠΙΜΠΟΣ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 31-10-2023.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και διευθέτηση όμβριων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα – Αμπελοχώρι», αναδόχου «Γεώργιος Τζοβάρας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 11-12-2023.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό Μπεστιά», αναδόχου «IΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», μέχρι την 30-11-2023.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα – Μικρή Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα – Κράψη», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση προστασία βάθρων γεφυρών Ασπροχωρίου και Καταμάχης Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «TSAGOIL O.E.», μέχρι την 31-12-2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Λειτουργικές ανάγκες του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την περίοδο 2022-2023».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων από θεομηνίες σε κοινόχρηστους χώρους θέασης και στάθμευσης στα όρια του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Στερέωση και αποκατάσταση λίθινων τεχνικών έργων μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Απομάκρυνση φερτών υλικών από ρέμα και ιδιοκτησίες στην ευρύτερη περιοχή Αγίας Παρασκευής Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια προκατασκευασμένων προϊόντων τσιμέντου για την διαχείριση των ομβρίων μετά από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στον Ν. Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός οδικού δικτύου, απομάκρυνση προϊόντων από κατολισθήσεις και αποκατάσταση τάφρων απορροής οδικού δικτύου προς Μηλιά και όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου (έφεση) κατά της υπ’ αριθμ. 307/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Απόφαση για την μή άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας λόγω απαλλοτρίωσης, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση τμήματος 32ης επαρχιακής οδού από Δέμα έως Μπουραζάνι».
Έγκριση άσκησης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων, βάσει της αριθμ. 3/15/14-03-2018 (ΦΕΚ ΑΑΠ 82/25-04-2018) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση δικογράφου.
Νομική υποστήριξη υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώπιον του Πταισματοδικείου Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για το τρέιλερ της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
Έγκριση του Πρακτικού 01/08-09-2023 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του Παραδοτέου D5.4.4 “Equipment” με τίτλο «Εξοπλισμός Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας», προϋπολογισμού € 35.500,00 με ΦΠΑ (άγονα Τμήματα 1,4,6,7 και 8 του προηγούμενου διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 195495) του έργου «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Έγκριση των Πρακτικών I/12-09-2023 (αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και II/14-09-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2» της Πράξης «Cooperation for Health 2 – COOFHEA 2» για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών, προϋπολογισμού € 67.525,80 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης σε Δικαστικό Επιμελητή, τριών (3) κοινοποιήσεων αίτησης διόρθωσης σφαλμάτων κτηματολογικών εγγραφών της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση της αριθμ. 147923/1113/18-09-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτας Μητροκώστα, στις 19/09/2023, στην Αθήνα, για συνεδρίαση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».
Έγκριση του από 17-08-2023 Πρακτικού και του από 13-09-2023 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-08-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης οδικού δικτύου στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 177.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», μέχρι την 31-03-2024.
Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Αγνάντων της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση πίνακα δρομολογίου με χρήση ιδιωτών για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα βελτίωσης αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 (Κυψέλης)», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022103475 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αναδόχου Β ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 17-07-2024.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2023 (επιστροφή παραβόλων).
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 146169/6968/14-09-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας και σημαντικών ζημιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) που έπληξαν περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως επίσης και όμορες περιοχές της Π.Ε. Τρικάλων για τις οποίες παρασχέθηκε σχετική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2023 (Προμήθεια ειδών καθαρισμού).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!