Αύριο Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12 μ. θα γίνει κατεπείγουσα – δια
περιφοράς – συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με το εξής θέμα:

Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρόσκληση υποβολής
προσφοράς της εταιρείας «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία,
Ειδικός Εκκαθαριστής Ιδρυμάτων», ως ειδικού εκκαθαριστή και για την αγορά
ακινήτου της υπό… εκκαθάριση εταιρείας «ΑΤΕ leasing Α.Ε.» ήτοι : «Οικόπεδα επί
των Ο.Τ. 39, 40 & 41, συνολικής έκτασης, κατόπιν ρυμοτόμησης, 9.347,64 τ.μ. , με
υφιστάμενο κτίριο αποθήκης, επιφάνειας κύριων χώρων 3.838,66 τ.μ. , στο Κάτω
Νεοχωρόπουλο, Δήμος Ιωαννιτών», με τιμή πρώτης προσφοράς 414.000 € και
εγγύηση συμμετοχής 20.700,00 € και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την
ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας συμμετοχής στην πλειοδοσία μέχρι και την τυχόν
ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, εφόσον πλειοδότης αναδειχθεί η Περιφέρεια
Ηπείρου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!