-Τάτση  Δημήτριο του
Μιλτιάδη,
υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατά τόπον αρμοδιότητες: 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη …δημοτική ενότητα. 
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική
ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη
δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που
αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ –
ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους. 
• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του
.
• Τελεί πολιτικούς γάμους
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού. 
Βαϊτση Νικόλαο του
Χρήστου
, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατά τόπον αρμοδιότητες:
Τελεί πολιτικούς γάμους στην Δ.Ε. Πραμάντων
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες
 • Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου. 
• Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος του Δήμου. 
• Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία των Τμημάτων ΚΕΠ του Δήμου.
 • Έχει την αρμοδιότητα σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των προμηθειών και των αποθηκών του Δήμου. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών τελών 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία σε θέματα καταστημάτων – επιχειρήσεων και εμπορίου
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων στην
επικράτεια του Δήμου. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας και πρασίνου στην επικράτεια
του Δήμου. 
-Ράπτη Σεβαστή του Δημητρίου, υπεύθυνη για τη Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων με τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατά τόπον αρμοδιότητες: 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα. 
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα. 
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική
ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη
δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που
αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη
δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ –
ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενη με τον
αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς της. 
• Τελεί πολιτικούς γάμους
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 
• Έλεγχος και εποπτεία για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 
• Συντονισμός – παρακολούθηση εξέλιξης υλοποίησης των μεγάλων έργων στο Δήμο
Βορείων Τζουμέρκων.
• Σχεδιασμός εκπόνησης μελετών για το νέο ΕΣΠΑ.
 – Κότσια Γεώργιο του Φιλίππου, υπεύθυνο για τις Δ.Ε. Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου
και Συρράκου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατά τόπον αρμοδιότητες:
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές
ενότητες. 
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις
δημοτικές ενότητες.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τις δημοτικές
ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που
αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην
αντιδήμαρχο. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη
δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ –
ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών των δημοτικών ενοτήτων, συνεργαζόμενος με τον
αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 
• Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του. 
• Τελεί πολιτικούς γάμους.
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας στην επικράτεια του
Δήμου.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης. 
 -Μολώνη Παναγιώτα του Κωνσταντίνου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατά τόπον αρμοδιότητες:
Είναι υπεύθυνη για την Δημοτική Ενότητα Πραμάντων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και
συγκεκριμένα: 
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα. 
• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική
ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη
δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που
αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 
  • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη
δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.
• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ –
ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενη με τον
αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς της.
• Τελεί πολιτικούς γάμους

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!