Στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος και ο κ. Παναγιώτης Λυκογιώργος, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», υπέγραψαν τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την… Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε διάστημα δεκαοχτώ μηνών (18) μηνών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. .

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για χρονικό διάστημα δεκαπέντε μηνών.

Το συνολικό κόστος του έργου, φτάνει τα 1.977.379,60 €.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!