Αύριο  Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Έγκριση του από 24-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του…
άρθρου 32 παρ. 2γ. του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία του τουριστικού μονοπατιού προς το
μνημείο της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
2. Έγκριση του από 17-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση ανακατασκευή ομβροδεξαμενής στην περιοχή “Όμορφη Ράχη” Ανηλίου»,
προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
3. Έγκριση του από 26-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής πηγών Αώου και δημιουργία όδευσης της
ιχθυοπανίδας», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της διαπραγμάτευσης.
4. Έγκριση του από 26-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς Αρίλλα»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση (παροχή υπηρεσιών)».
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη γέφυρα Μπέλει περιοχής Καρυών επί της
επαρχιακής οδού Μηλιωτάδων – Καβαλαρίου».
7. Έγκριση του Πρακτικού 2 ο /25-08-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων
πολυαιθυλενίου PE / DN 500 – ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης
αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
8. Έγκριση του από 05-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού
100.000,00 € με ΦΠΑ.
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρανών οδικού δικτύου και βελτίωση βατότητας προς
παραγωγικές μονάδες από Μεσόπυργο προς Βελανιδιά Άρτας».
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό δίκτυο
στα όρια του Δήμου Παραμυθιάς».
11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης
για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού)», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.
12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας)», προϋπολογισμού €
62.000,00 με ΦΠΑ.
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού στην Βοβούσα και αντιστήριξη πρανών για
προστασία ιδιοκτησιών (παροχή υπηρεσιών)».
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης από Δόλιανη προς Μονή Βουτσάς και
στήριξη βάθρων γέφυρας (παροχή υπηρεσιών)».
15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο Αθανάσιο προς
Γκαντέλο)», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ.
16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου Περιστερίου»,
προϋπολογισμού € 72.600,00 με ΦΠΑ.
17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κυψέλης – Mικροσπηλιάς
στη θέση Ράμια», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ.
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και βελτίωση
βατότητας προς καταφύγιο Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)».
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Κρυόβρυση της Τ.Κ. Ποταμιάς για
γεωργοκτηνοτροφική χρήση και την γενική κάλυψη αναγκών της περιοχής».
20. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Κοζάνης (Πλαγιά) – Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης – Φούρκας προς εξυπηρέτηση
κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α.
21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού
Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του μνημείου
τιμής των γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού 76.000,00 € με Φ.Π.Α.
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης αποστραγγιστικών τάφρων και παραποτάμιων στα όρια
της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων Δήμου Παραποτάμου
(προμήθεια υλικών)».
24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-01-2021.
25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας
στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι
την 27-02-2021.
26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση –συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα-Νεράιδα-όρια
νομού», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-11-2020.
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ΔΕ
Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020.
28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας»,
αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-10-2020.
29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια-Παλιουράκι και
σύνδεση της με επαρχιακή οδό» αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε., μέχρι την 30-10-2020.
30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης Καναλακίου με ΕΟ
Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ALMO ΙΚΕ», μέχρι την 27-10-2020.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς
(παροχή υπηρεσιών)».
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση μονοπατιού Θεοδώριανα – Ρέμμα Μάρκς (παροχή υπηρεσιών)».
33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό»,
αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών επί της οδού προς
Ελευθεροχώρι».
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία διεθνούς φήμης σεφ και
τηλεοπτικού συνεργείου για γαστρονομικό – ταξιδιωτικό οδοιπορικό στην Ήπειρο.
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Γερμανών επιχειρηματιών του
τουριστικού τομέα, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, κατά το προσεχές
διάστημα.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο
αθλητικό project “Man to Man”.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την άμεση αποκατάσταση των οδών : «Αγία Κυριακή –
Πετούσι – Παρδαλίτσα» και «Μπαλντούμα – Γότιστα – Κράψη» μετά από θεομηνίες (παροχή
υπηρεσιών)».
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποπεράτωση μονοπατιών Μονοδένδρι-Μεγάλο Πάπιγκο-Καταφύγιο Αστράκας και
Συρράκο-Τσουκαρέλα και Χρυσοβίτσα-Μέτσοβο περίπου 50 χιλιόμετρα (παροχή
υπηρεσιών)».
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο
αναφορικά με την πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ από τη ΔΑΟΚ Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων για το πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των
βοοειδών και των αιγοπροβάτων.
42. Έγκριση του Πρακτικού 10/07-07-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την κατηγορία Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ για
τις τρεις (3) Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής
Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και
Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
43. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (αίτηση ακύρωσης) ενώπιον του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κατά της αριθμ. 552/07-07-2020
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών.
44. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου της έφεσης καθώς και της Αίτησης Αναστολής μέχρι
εκδικάσεώς της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά της αριθμ. 271/2020
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης στραγγιστικών τάφρων στον Αχέροντα
(παροχή υπηρεσιών)».
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός τάφρων επί της Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – συντήρηση τάφρων
πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
49. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, οι οποίες ήταν σε ισχύ
την 30-06-2020 έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και το αργότερο την 30-
06-2021 σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2020-2021» του Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/Α/2020).
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κοπή ξερών και μεγάλων επικίνδυνων δέντρων (λεύκες) από Τέροβο έως την
είσοδο της πόλης Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
(παροχή υπηρεσιών)».

52. Έγκριση του Πρακτικού 01/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy
Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», προϋπολογισμού
257.000,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B
Balkan-Mediterranean 2014-2020.
53. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 10,98%) του έργου της Π.Ε.
Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην θέση Αεροδρόμιο Παραμυθιάς», αναδόχου
«ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ από πυρκαγιά με διάθεση μηχανημάτων προς ενίσχυση των πυροσβεστικών
δυνάμεων)».
56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020.
57. Απόφαση επί αιτημάτων, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαία συμβάντα.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου
Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου “Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2 η
επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας”».
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων περιοχής Πλαταριάς (παροχή υπηρεσιών)».
60. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – βελτίωση
οδού Ν. Σινώπη – Κανάλι – Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)»,
προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
61. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός
κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 208.455,67 € με Φ.Π.Α..
62. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/125/17-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με
θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών
από φερτά υλικά που προέκυψαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την
ΠΕ Πρέβεζας».
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ I.T.P (International
Tennis Federation) κατηγορίας 18 ετών αγόρια – κορίτσια».
64. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της
διακήρυξής του, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της,
για τα έτη 2021 και 2022, συνολικού προϋπολογισμού 358.615,94 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισμού.
65. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
66. Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021.
67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών εκατέρωθεν της
Εθνικής οδού στο ύψος της Κλειδωνιάς και βελτίωση προς παλιό οικισμό (παροχή
υπηρεσιών)».
68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός και διαμόρφωση προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων στα
όρια της Κόχλας (παροχή υπηρεσιών)».
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης κοινόχρηστων υποδομών παραγωγικών
μονάδων στην ευρύτερη περιοχή Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης υδρομάστευσης και μεταφοράς νερού για παραγωγικές
μονάδες στου Συρράκου από την περιοχή ‘’Στέφα’’ (παροχή υπηρεσιών)».
71. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα
κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού
3.055.000,00 με ΦΠΑ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!