Ολιγόμηνη παράταση έως το τέλος του 2020 έλαβε από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού από τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας. Η υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού από τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας είναι ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Υδατικό Διαμερίσματος Ηπείρου, σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην
Ελλάδα. Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού στοχεύουν στη διασφάλιση της…
Δημόσιας Υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών -ειδικά στην πηγή του-, σωστής επεξεργασίας του ύδατος και σωστής διανομής σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του
μεγέθους των δικτύων αυτών.Συνολικά η πράξη θα αφορά όλον τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό της ΔΕΥΑ Πρέβεζας (τέως Καποδιστριακός Δήμος Πρέβεζας, νυν ΔΕ Πρέβεζας
Καλλικρατικού Δήμου Πρέβεζας) ήτοι 24.000 κατοίκους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!