Συνάντηση με τα μέλη της διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μετόχων Εξαγοράς
Κτημάτων (ΑΣΜΕΚ) Δολιανών είχε ο Σταύρος Καλογιάννης, και συζήτησαν το σοβαρό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Συνεταιρισμός. Ειδικότερα, ο ΑΣΜΕΚ απέκτησε νομική
προσωπικότητα το 1921 και ταυτόχρονα περιήλθε σε αυτόν η κυριότητα όλων των εκτάσεων
που είχαν εξαγοράσει οι κάτοικοι των Δολιανών επί Τουρκοκρατίας. Το καθεστώς αυτό, της
απόκτησης της κυριότητας επί των εκτάσεων, αναγνωρίστηκε με…
δικαστικές αποφάσεις και
συμβόλαια.
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνεταιρισμού, μέλη είναι όλοι οι κάτοικοι των Δολιανών και
οι απόγονοι αυτών και όλα τα έσοδά του από την εκμετάλλευση της εξαγορασθείσας ακίνητης
περιουσίας, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για κοινωφελείς σκοπούς και για κατασκευή
κοινόχρηστων έργων στην περιοχή Δολιανών. Απαγορεύεται ρητά η εκποίηση της περιουσίας
του Συν/σμού καθώς επίσης και η διανομή κερδών στα μέλη, αλλά και η διανομή της
περιουσίας του. Ο Συνεταιρισμός έχει εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, του Υπ. Εργασίας, δεδομένου ότι τα κέρδη του δεν διανέμονται
στα μέλη του.
Καθώς όμως ο Συνεταιρισμός δεν έχει εγγραφεί, ως αναγκαστικός, στο Μητρώο ΣΑΟ, βάσει της
υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τους Συνεταιρισμούς, πρέπει να διαλυθεί. Για να μη
συμβεί αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το πάγιο αίτημα όλων των μελών του Συνεταιρισμού για
συνέχιση του κοινωφελούς του σκοπού, ο Σταύρος Καλογιάννης ενημέρωσε την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο του
Υπουργείου αναζητείται η βέλτιστη λύση, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου για τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς που το Υπουργείο προτίθεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα στη Βουλή,Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!