Παράθυρο για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας «ανοίγει» η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου για το Πανεπιστήμιο,τα Τ.Ε.Ι και τα Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής μέσω του ΕΣΠΑ. Στην εκπνοή του 2010 υπεγράφη από την Δήμητρα Γεωργακοπούλου η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» και στον τομέα των καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων. Η πρόσκληση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.383.676,00€, απευθύνεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία που από την 01/01/11 μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργων για «Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να ενισχύουν δραστηριότητες για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και στις κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!