Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά τον εορτασµό
των Αγίων Θεοφανείων και της καταδύσεως του Τιµίου Σταυρού, το Σάββατο 06
Ιανουαρίου 2018 ».-
Ο Αναπλ. ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων
Α) Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 420 Π.Κ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 …
παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αρίθµ. 6786/ 18/19490 από 03-01-2018 αναφορά –πρόταση του Τ.Τ. Ιωαννίνων.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
και την πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων, κατά τον εορτασµό των Αγίων Θεοφανείων και της
καταδύσεως του Τιµίου Σταυρού, το Σάββατο 06 Ιανουαρίου 2018,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο

 Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων, στις οδούς Μητροπόλεως, Αβέρωφ,
Καραµανλή, Πλατεία Μαβίλη, Ευαγγελίδη, Χατζηκώστα, Ανεξαρτησίας, Κρυστάλλη, το Σάββατο
(06-01-2018) και από ώρα 07:00’ έως πέρατος των εκδηλώσεων,
 Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων, στις οδούς Μητροπόλεως, Αβέρωφ,
Καραµανλή, Πλατεία Μαβίλη, Ευαγγελίδη, Χατζηκώστα, Ανεξαρτησίας, Κρυστάλλη, το Σάββατο
(06-01-2018) και από ώρα 08:00’ έως πέρατος των εκδηλώσεων.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
– 2 –
 Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
 Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
 Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα των Αρχών, των λοιπών επισήµων και τα
οχήµατα άµεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος
Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ο
Αναπλ. ∆ιευθυντή
Θεόδωρος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!