Προτάσεις για τη δράση «Κέντρα Κοινότητας» μπορούν να καταθέσουν οι
Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης που
δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος
2014-2020.
Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία για τρία (3)
έτη ενός Κέντρου Κοινότητας, σε Δήμους της Περιφέρειας (που δεν έχουν ήδη
ενταγμένη συγχρηματοδοτούμενη πράξη για τη…
λειτουργία Κέντρου
Κοινότητας), με μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, άνω
των 10.000 κατοίκων (δύναται να ληφθεί υπόψη και ο de facto πληθυσμός).
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τα
Ν.Π.Δ.Δ. και οι λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα που συστήνονται και
εποπτεύονται από τους Δήμους.
Η πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης
113.640 ευρώ. Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 18-1-2018 έως 22-2-2018
και ώρα 14.00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Άμεσης Αξιολόγησης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!