Την αυστηρή τήρηση των εξαγγελιών της κυβέρνησης για μείωση των προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ, επαναβεβαιώνει με επείγουσα εγκύκλιό και με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011», ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, που απέστειλε, χθες, σε όλους τους φορείς του δημοσίου, ενώ επισημαίνει ότι θα πρέπει «τα αιτήματα για προσλήψεις να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα». Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, ενώ σε αυτές πρέπει να συνυπολογιστούν και οι μετατάξεις προσωπικού από φορείς ιδιωτικού δικαίου.Επίσης, σημειώνεται ότι «οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010», ενώ το ίδιο ισχύει και για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου.Υπενθυμίζεται δε ότι οι εγκρίσεις έτους 2010 είχαν περιοριστεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τις εγκρίσεις του 2009 και στις δύο περιπτώσεις.Προστίθεται ότι «προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2011 και να εκδοθεί η κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τις προσλήψεις το έτος 2011, θα πρέπει τα αιτήματα να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες προσλήψεις».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!