Αφορμή εκτενούς συζήτησης για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) στον Αμβρακικό Κόλπο (όρια Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Δυτικής Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Άρτας από την Ήπειρο ) αποτέλεσε η συζήτηση και η κατά πλειοψηφία έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ,στην…
αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.Η Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από 17 Ζώνες εκ των οποίων οι 13 αφορούν εκτροφή ιχθύων και οι 4 αφορούν καλλιέργεια οστράκων. Στο πλαίσιο του έργου τίθενται – μεταξύ άλλων – οι στρατηγικοί στόχοι της βιώσιμης – αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας, ο εξορθολογισμός στη χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών, η επίτευξη μιας διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των υδάτινων πόρων του ιδιαίτερου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου και των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων, παράλληλα με την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!