Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του …
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018) για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα:
1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Φιλιατών . -Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Ουρανία Παππά & Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος
Επίσης, καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Φιλιατών για τη “Διοικητική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας – διάθεση τεχνικού προσωπικού”
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
2.Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλιατών με την επωνυμία “Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.” και προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α΄.
Εισηγητής: Αντιδήμαχος κα Παππά Ουρανία
3.Έγκριση για τροποποίηση και προσθήκη του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ
4.Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ
5.Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΕΠΑΛ Φιλιατών και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαχος κα Παππά Ουρανία
6.Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαχος κα Παππά Ουρανία

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!