Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 συνεδριάζει (μέσω
τηλεδιάσκεψης) το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα
ημερήσιας διάταξης: 

1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 11ης/27-7-2020, τακτικής, ΜΕΣΩ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή της πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός
και αναβάθμιση των… υποδομών σε εγγειοβελτιωτικά έργα των Τ.Ο.Ε.Β. –
Γ.Ο.Ε.Β. των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου», στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο Μέτρο 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, Υπομέτρο 4.
3: «Στήριξη για
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό
ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας», Δράση: 4.3.1.: «Υποδομές
εγγείων βελτιώσεων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Ηπείρου με κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.1./ΕΥΔΠ_87
(εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η.)
3. Έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου
(ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως
αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2018.
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού) 
4. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τον Δήμο
Πωγωνίου, για τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική
υποστήριξη του Δήμου
(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η.) 
5. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020
(εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης) 
 6. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021
(εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης ) 
7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021
(εισήγηση: η Εκτελεστική Επιτροπή) 
8. Μετατροπή της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(εισήγηση: η Αναπτυξιακή Ηπείρου ) 
9. Συζήτηση σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
10. Άδειες πλωτών για την πραγματοποίηση πλοων στη λίμνη Παμβώτιδα –
Κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας πλοων, κ.λπ.
(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η.)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!