Συνεδρίασε, σήμερα, δια περιφοράς, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, για να
ληφθούν αποφάσεις επί 34 θεμάτων, ένα, εκ των οποίων ήταν το θέμα με τίτλο: Έγκριση
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για
την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».
Επτά μήνες μετά τη …
συνεδρίαση της 29 ης Οκτωβρίου 2019, στην οποία χορηγήθηκε
στη Δημοτική Αρχή η εξουσιοδότηση -με καθοριστική τη στήριξη της παράταξή μας
δια της θετικής μας ψήφου- να προβεί σε κάθε ενέργεια για την προώθηση υλοποίησης
του ΕΡΓΟΥ αυτού, αποδείχθηκε ότι, η Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν «ξέρει να σχεδιάζει, να
μελετά και να ωριμάζει έργα», αλλά από επιπόλαιους και κυρίως αφανείς χειρισμούς είναι
ικανή να «παγιδεύσει», πιθανώς, το Δήμο σε συμβάσεις με όρους δυσμενείς για το
συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών.
Λόγω της αξίας του ΕΡΓΟΥ, αλλά και των ιδιαίτερων συνιστωσών του τεχνικού και
οικονομικού αντικειμένου του, ήταν απαραίτητο η Δημοτική Αρχή να κινητοποιήσει κάθε
διατιθέμενο πόρο, ώστε σήμερα να είναι διαθέσιμα ακριβή και αυξημένης πιστότητας
τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, για να είναι οι απόψεις μας και οι κρίσεις μας
αντικειμενικές και συνολικές.
1. Για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ και για τον τρόπο χρηματοδότησής του έχει ήδη
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο από την 29 η .10.2019, με καθοριστική για την
εξέλιξη της υλοποίησης του έργου, με δική μας θετική ψήφο, αλλά με όρους.
2. Μετά από επτά μήνες, και με δεδομένο ότι οι δεσμεύσεις επί του χρονοδιαγράμματος
είχαν «πάει περίπατο», ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ενέταξε το θέμα με τίτλο:
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας
Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», στην οικονομική επιτροπή της 5 ης Μαΐου. Όμως η συζήτηση του θέματος αυτού, είχε δεσμευτικό προαπαιτούμενο (βάσει της απόφασης της 29 ης .10.2019), την προγενέστερη υποβολή προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, των μελετών:
a. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
b. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
c. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
d. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
3. Δεδομένης της αναγκαιότητας του ΕΡΓΟΥ, αφού η επιτυχής ολοκλήρωσή του
συνδέεται τόσο με τη δραστική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, όσο
και με την ελάφρυνση των ανταποδοτικών τελών με τα οποία βαρύνονται,
προτείναμε με έγγραφό μας στη Δημοτική αρχή την αναβολή της συζήτησης του
θέματος, μέχρι να κατατεθούν όλες οι μελέτες που αφορούν το σύνολο του τεχνικού
και οικονομικού αντικειμένου του.
4. Η απόκριση της Δημοτικής Αρχής στο αίτημά μας αυτό, ήταν η υιοθέτηση ενός
ιδιότυπου «μαρτυρίου της σταγόνας».
a. Στις 05.05.2020 και 80λεπτά προ της ενάρξεως της συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοτική Αρχή μας έστειλε το πρώτο στοιχείο, μία
5σελίδη επιστολή «εισήγηση» του Αντιδημάρχου Οικονομικών, που με επιείκεια
μπορεί να χαρακτηριστεί προσχέδιο προμελέτης σκοπιμότητας.
b. Στις 05.05.2020 και 10λεπτά προ της ενάρξεως της συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοτική Αρχή μας έστειλε κάποια στοιχεία, που
κατά την άποψη της μπορούσαν να θεωρηθούν «πλήρεις μελέτες».
5. Στις 05.05.2020 ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ανακοίνωσε προφορικά ότι, από τον
Δεκέμβριο 2019, το έργο «είχε ενταχθεί» στον μηχανισμό ELENA.
6. Στις 13.05.2020 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε στις
παρατάξεις ότι θα ήταν δυνατόν να πληροφορηθούν στοιχεία της υφιστάμενης
μελετητικής εξέλιξης του ΕΡΓΟΥ σε «χώρο ελεγχόμενης πρόσβασης» στο κτίριο της
Περιφέρειας και μετά από «διαπίστευση».
Αυτά, όμως, που, κανείς μας, μέχρι σήμερα, δεν γνωρίζει, επίσημα, είναι:
(a) Αν προβλέπεται επέμβαση και σε πόσους ιστούς φωτισμού του Δήμου.
(b) Αν προβλέπεται επέμβαση και σε πόσα φωτιστικά σώματα του Δήμου.
(c) Πόσοι ακριβώς λαμπτήρες προβλέπεται να αντικατασταθούν, δεδομένου ότι ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών στις 29.10.2019 τους προσδιόριζε σε 33.000, οι
υπολογισμοί που μας χορηγήθηκαν αναφέρουν 17.624, στο έγγραφο του
Προέδρου του Δ.Σ. αναφέρονται περίπου 17.000, σε τηλεοπτική εκπομπή της 13 ης
Μαϊου ο τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας ανέφερε 16.800, ενώ ο τέως
Αντιδήμαρχος Οικονομικών δήλωσε ότι, βρίσκονται υπό εκτέλεση 5 εργολαβίες και
1 προμήθεια 3.000 λαμπτήρων, στις οποίες περιλαμβάνονται εκατοντάδες ή και
χιλιάδες λαμπτήρες και ιστοί.
(d) Αν προβλέπεται επέμβαση και σε πόσους πίνακες διανομής (pillars) του δικτύου
οδοφωτισμού.
(e) Αν προβλέπεται και με ποια χαρακτηριστικά ακριβώς η προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος τηλεχειρισμού και εποπτείας του δικτύου.
(f) Αν προβλέπεται η υποστήριξη διαφόρων ευρυζωνικών υπηρεσιών και smart
solutions.
(g) Ποιος αποφάσισε και με ποια κριτήρια να απορριφθεί η συνεργασία με τον Ιδιώτη
υπό τον τύπο της σύμβασης ΣΔΙΤ, με βάση τις διατάξεις του ν. 3389/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3483/2006.
(h) Ποιος αποφάσισε και με ποια κριτήρια να προκριθεί η συνεργασία με τον Ιδιώτη
υπό τον τύπο της σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με βάση τις διατάξεις
του Ν. 3855/2010.
(i) Ποιος αποφάσισε και γιατί να παρακάμψει τις υπηρεσίες του Δήμου, από τις
διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης των μελετών.
Με βάση τις ανωτέρω σοβαρές παραλείψεις και το έλλειμμα της -αναλογούσας με
το θέμα- ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβούλων και των πολιτών, η Δημοτική Ομάδα
της Παράταξής μας, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να μην εγκρίνει σήμερα το σχέδιο της
Προγραμματικής Σύμβασης, όπως κατατέθηκε από τη Δημοτική Αρχή.
Το καίριο όμως πολιτικό διακύβευμα, για την παράταξή μας, ήταν και παραμένει
η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Η παράταξη μας ψήφισε, σήμερα, ΚΑΤΑ της ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ των
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.
Όμως, δεδομένου ότι:
 Ο Δήμος έχει ανάγκη το ΕΡΓΟ και έχει ειλημμένη απόφαση για την υλοποίησή του,
και
 Η Περιφέρεια προτίθεται να συνεργαστεί καθοριστικά για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ,
γεγονός πολύ θετικό δεδομένης της επιχειρησιακής επάρκειας, αλλά και της
εμπειρίας της στην υλοποίηση έργων τέτοιας κλίμακας,
για μία ακόμη φορά προτρέπουμε τη Δημοτική αρχή να προχωρήσει τη
διαδικασία, με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα, που διασφαλίζει, με την κοινή
λογική, την αντικειμενικά ομαλή υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ και κυρίως υπό συνθήκες
απόλυτης διαφάνειας:
1. Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών από την Περιφέρεια και υποβολή αυτών
στις υπηρεσίες του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους, μέσω ή
όχι Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς αυτή δεν είναι υποχρεωτική αφού ο Δήμος
έχει, ήδη, «ενταχθεί» στον μηχανισμό ELENA.
2. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί του τύπου της συνεργασίας με τον
ιδιωτικό τομέα και κατ’ επέκταση τον τρόπο διαγωνισμού (ΣΔΙΤ, ΣΕΑ, κλπ) και την
εμπλοκή ή μη της Περιφέρειας στη διαγωνιστική διαδικασία.
3. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διαγωνιστική διαδικασία να ολοκληρωθεί από
την Περιφέρεια, να συναφθεί αντίστοιχη Προγραμματική Σύμβαση.
4. Διενέργεια του διαγωνισμού.
Υ.Γ.
Για τους θιασώτες των αναλογικών υπολογισμών:
I. ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου Αθηναίων με ΣΔΙΤ
II. Προϋπολογισμός Έργου: 24.600.000€
III. Μοντέλο Σύμβασης: ΣΔΙΤ
IV. Διάρκεια Κατασκευής: 2
V. Διάρκεια λειτουργίας: 12
VI. Περιγραφή Έργου: Το έργο του Δήμου Αθηναίων αφορά το σύνολο της
υφιστάμενης βάσης του εξοπλισμού φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Αθηναίων δηλαδή την προσαρμογή αντικατάσταση 45.666 φωτιστικών σωμάτων
παλαιάς τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα υλοποιήσει τις απαραίτητες βελτιστοποιήσεις,
αναβαθμίσεις, προσαρμογές επεκτάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού της
πόλης της Αθήνας και θα αναλάβει τη λειτουργία του και τη συντήρηση του με στόχο την
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του αστικού φωτισμού, την εξοικονόμηση ενέργειας και
πόρων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!