Καλείστε να συμμετάσχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ του Δήμου Φιλιατών που θα γίνει Δια Περιφοράς στις 2 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 π.μ.έως και 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 περί << Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης>>, παράγραφος 2& 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν. 4555/2010 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: …1ο ΘΕΜΑ :
Διατύπωση γνώμης για το σχέδιο Τεχνικού προγράμματος έτους 2021 Δήμου Φιλιατών .

2ο ΘΕΜΑ :
Διατύπωση γνώμης για το σχέδιο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 Δήμου Φιλιατών.

Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού είναι αναρτημένα , όπως έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου , στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών ( Διαύγεια, επιτροπή διαβούλευσης)

Σημειώνεται ότι , η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης τηςδημόσιας υγείας , σύμφωνα με της από 11.03. 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου << Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του >> ( ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄11.03.2020) και της την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020.

Τα μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φιλιατών καλούνται να ψηφίσουν και θα πρέπει κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης ή να καταθέσουν ιδιοχείρως το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας στη Γραμματεία της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φιλιατών ή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φιλιατών, ο οποίος θα βρίσκεται για τον σκοπό αυτό, στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου ή να το αποστείλουν με e-mail : [email protected], στο fax: 2664022989 ,τηλ. 2664360155 στην ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία από 09:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ .

Από τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Φιλιατών και όποιος επιθυμεί , όπως συμμετάσχουν στην διαδικασία αποστέλλοντας τις προτάσεις και τις απόψεις τους επί των ανωτέρω θεμάτων με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του δημοτικού συμβουλίου που είναι [email protected], fax: 2664022989 ,τηλ. 2664360155 στην ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία από 09:00 π.μ.έως και 15:00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής του ημίσεος και πλέον των μελών της Επιτροπής με την αποστολή των σχετικών email , fax, τηλ., για την έκδοση σχετικής απόφασης , η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης θα επαναληφθεί την Πέμπτη 3 Δεκέμβρη και ώρα από 09:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ. όποτε σε κάθε περίπτωση , θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία, όπως εάν η συνεδρίαση λάμβανε χώρα δια ζώσης.

Σημειώνεται ότι τόσο η σχετική πρόσκληση της συνεδρίασης όσο και το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2021 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου Φιλιατών στην διαύγεια-συνεδριάσεις επιτροπών και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Διαβούλευσης .

Επίσης όποιος δεν μπορεί να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών για τα ανωτέρω σχέδια , μπορεί να παραλάβετε αντίγραφα αυτών από το γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Διαβούλευσης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπής Διαβούλευσης
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!