Συνεδριάζει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail: [email protected] ή μέσω ΦΑΞ : 2666360118) η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Σουλίου στις 08 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 14.00, για διατύπωση γνώμης στο κατωτέρω θέμα ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: «Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021».
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί δια περιφοράς την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ( Τετάρτη 09 /12/2020 και ίδια ώρα 12.00 έως 14.00 ), οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!