Στις 19/12/2017 παρέστησαν στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, του Τ. Ε. Ε.  εκπρόσωποι της εταιρίας «Repsol» για να παρουσιάσουν  στοιχεία για τις έρευνες  υδρογονανθράκων κυρίως για την πρώτη φάση των ερευνών, (σεισμικές έρευνες προσδιορισμένες  χωρικά σε μεγάλα τμήματα του Νομού Ιωαννίνων και του Νομού Θεσπρωτίας) και κάποιες αναφορές στις επόμενες φάσεις (γεωτρήσεις).
Για την ιστορία  στις 14/5/2014 υπογράφηκε σύμβαση μίσθωσης του…
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για τη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη και των εταιρειών «Energean Oil &Gas-Ενεργειακή Αιγαίου  Α. Ε.  Έρευνας και Παραγωγής Υδατανθράκων» και «Petra Petroleum INC»  η οποία κυρώθηκε με τον Ν.4300/2014 ΦΕΚ 222/3/10/2014. Είχαν προηγηθεί η ψήφιση του Ν. 4001/2011 (που εκσυγχρόνισε  κατά το μνημονιακότερο  τον Ν.2289/1995) για τη διαδικασία αδειοδότησης της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος  έρευνας και εκμετάλλευσης στις περιοχές Πατραϊκού Κόλπου, Κατάκωλου και Ιωαννίνων (Α’ εξάμηνο του 2012) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΠΜΕ) για την περιοχή των Ιωαννίνων, που εκπονήθηκε τον Απρίλιο του 2012 και εγκρίθηκε στις 2/12/2013 από το Υ. Π. Ε. Κ. Α.
Τρία χρόνια κατόπιν της έναρξης της ισχύος της σύμβασης μία τρίτη εταιρεία η «Repsol»  Ισπανικών συμφερόντων – στην οποία παραχωρήθηκε το 60 % των δικαιωμάτων μαζί και η διαχείριση – και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση  με την τοπική κοινωνία, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς κανονισμοί, εγκαθίσταται στην περιοχή αρχίζει τις έρευνες και εκ των υστέρων απευθύνεται στην κοινωνία και τους φορείς της, όταν αντιλαμβάνεται κινητικότητα προερχόμενη από ομάδες πρωτοβουλίας των κατοίκων της περιοχής.
Από τα γενικόλογα μη δεσμευτικά στοιχεία των εκπροσώπων της εταιρείας  στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ. Ε. Ε. προέκυψαν τα εξής:
1) Αντιφάσεις και παραλείψεις  επί του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης, που αφορούν τα στοιχεία και το εύρος των ερευνών.
Το Υπουργείο, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Π.Μ.Ε.)  και η Εταιρεία δεν εξετάζουν καθόλου σε αυτή τη φάση και δεν απαντούν συγκεκριμένα στα βάσιμα και κρίσιμα ερωτήματα για τις πολύ περισσότερο σημαντικές  επιπτώσεις από την δεύτερη παραγωγική φάση, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της έρευνας.
2) Υπεκφυγές για τις αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις από τις σχετικές υπηρεσίες με τις προεργασίες και εργασίες των ερευνών (ξυλεύσεις, εκχερσώσεις, οδοποιία).
3) Έλλειψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την φάση των ερευνών,  όπως ρητά αναφέρεται στην Σ. Μ. Π. Ε. (Σελ.55, 56, 57).
4) Αποφυγή αναφοράς σε σχέδια πρόληψης: αρνητικών συμβάντων, διαχείρισης των αποβλήτων, αστοχίες των μηχανημάτων και μείωσης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, στο πεδίο των σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων.
5) Αποφυγή απαντήσεων σε σχέση με τους κινδύνους τους προερχόμενους από τη  σεισμικότητα της περιοχής, τη διατάραξη του υδάτινου δυναμικού, του οικιστικού περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας.                                                         
6) Εντυπωσιακή αναφορά σε έναν ίδιο της εταιρείας μηχανισμό ελέγχου αποτελούμενο από οκτώ υπαλλήλους που θα συλλέγουν τα στοιχεία θα τα δίνουν στην εταιρεία και εκείνη θα τα αποδίδει στο Υπουργείο, ενώ με  βάση την Σ. Μ. Π. Ε. έχει την υποχρέωση σύστασης Μονάδας Περιβάλλοντος στο οργανόγραμμα της. Σημειώνουμε ότι στην Σ. Μ. Π. Ε. γίνεται εκτενής αναφορά στο σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των επιπτώσεων σε κρίσιμους αποδέκτες, αλλά και σε δείκτες που έχουν θεσπιστεί  από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τις τοπικές αρχές, σύστημα το οποίο θα πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο, εξωτερικό και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (σελ.49,50,51).     
Δεδομένων των σημαντικών κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων και κινδύνων ενός έργου έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων βάσει της διεθνούς εμπειρίας και της άγνοιας των διαστάσεων του συγκεκριμένου, τόσο στη φάση της έρευνας, πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση των παραγωγικών γεωτρήσεων (η ατμοσφαιρική και εδαφική ρύπανση, ο κίνδυνος ατυχήματος μεγάλης έκτασης στις γεωτρήσεις σε συσχέτιση με την σεισμικότητα της περιοχής, η ρύπανση των υδάτων στις γεωτρήσεις και κατά μήκος των αγωγών, η απερίγραπτη επιβάρυνση του λιμένα εξαγωγής, με εγκαταστάσεις αποθήκευσης, επεξεργασίας και φόρτωσης, είναι θέματα που καθιστούν την δραστηριότητα εξαιρετικά επικίνδυνη),
Δεδομένης της ανησυχίας  και της κινητοποίησης τμήματος της τοπικής κοινωνίας στην κατεύθυνση της πολυσχιδούς ενημέρωσης μέσω της οργάνωσης ημερίδων,
Δεδομένης της ασυμβατότητας της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με την πρωτογενή και τουριστική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής,
Δεδομένης της αναγκαιότητας απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα,
Καταθέτουμε αρχικά την εναντίωση μας σε κάθε συμφωνία εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας από ιδιωτικό φορέα και δη μονοπωλιακού χαρακτήρα που μόνο εξάρτηση για τη χώρα και περιφρόνηση και καθυστέρηση για τη τοπική κοινωνία μπορεί να επιφέρει
και
Δηλώνουμε τη συμπαράταξή μας με τους κινητοποιημένους κατοίκους στη κατεύθυνση της πολύπλευρης και κατά το δυνατόν αντικειμενικής ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, τόσο για τις επιπτώσεις από την έρευνα, πολύ δε περισσότερο για την συνέχεια,  και να σταθεί στο πλάι της κοινωνίας,  συμβάλλοντας στο βαθμό που του αναλογεί στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών, ενός έργου τόσο πολύ μεγάλης κλίμακας.                                         
Αριστερή Κίνηση Μηχανικών Ηπείρου (Α.Κ.Μ.Η.)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!