Το ποσό των 393.248,50 ευρώ εξασφάλισε μέσω ΕΣΠΑ και θα διαθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ, καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι…
ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις: – Οικονομική ενίσχυση Φοιτητών με Αναπηρία και ΕΚΟ – Υποστήριξη φοιτητών με προβλήματα όρασης στις μετακινήσεις τους – Δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Στήριξης Φοιτητών ΑμεΑ και ΕΚΟ – Ενίσχυση προσβασιμότητας των φοιτητών ΑμεΑ στους χώρους και στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου – Παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων και υποστηρικτικού υλικού για φοιτητές με προβλήματα όρασης – Αναβάθμιση και δημιουργία σταθμών εργασίας για φοιτητές με Αναπηρία στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Η περίοδος υποβολής προτάσεων λήγει στις 9/3/2018. Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” Κοραή 4, Αθήνα 105 64, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!