Συνεδριάζει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail:
[email protected] ή μέσω ΦΑΞ : 2666360118) η επιτροπή διαβούλευσης του
δήμου Σουλίου στις 08 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 14.00,
για διατύπωση γνώμης στο κατωτέρω θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Γνωμοδότηση στο δημοτικό
συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου Σουλίου οικ. έτους
2021».
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί δια
περιφοράς την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ( Τετάρτη 09 /12/2020 και
ίδια ώρα 12.00 έως 14.00 ), οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι
υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το
άρθρο 78 του Ν. 4555/2018)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!