Με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας
Ηπείρου για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης προχωρά η διαδικασία
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προκήρυξη του υποέργου «Προμήθεια
εξοπλισμού Νηπιαγωγείου στη θέση “Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία”»,
προϋπολογισμού 169.105 ευρώ.

Το υποέργο εντάσσεται στην… πράξη «Νέο Νηπιαγωγείο στη θέση ‘Παλαιά
Στρατιωτικά Αρτοποιεία’» και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!