Δεδομένου ότι παλαιότερη Ερώτηση για το ίδιο θέμα (υπ’ αρ. πρωτ.: 1117/07.10.2019), δεν απαντήθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Καλογιάννης επανήλθε, καταθέτοντας νέα Ερώτηση στη Βουλή. Ειδικότερα, στην Ερώτησή του αναφέρει: «Με τον Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ), άρθρο 10, εάν ο οικοδομών προβεί σε μείωση του ποσοστού κάλυψης ή αποσύρει παλαιό κτίριο ή αποδώσει σε…
κοινή δημόσια χρήση τμήμα της πρόσοψης του οικοπέδου ή προβεί σε συνδυασμό των παραπάνω, παρέχεται, αντισταθμιστικά, μικρή αύξηση του συντελεστή δόμησης (σ.δ.) και σε κάθε περίπτωση προσαύξηση ύψους, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ύψη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 15 του ΝΟΚ. Επειδή στην πόλη των Ιωαννίνων τα ύψη έχουν καθοριστεί είτε με Απόφαση Νομάρχη (παλαιό σχέδιο πόλεως), είτε με Προεδρικά Διατάγματα (επεκτάσεις σχεδίου πόλεως), είναι ανάγκη να διευκρινιστεί εάν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την προσαύξηση ύψους, έχουν εφαρμογή και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα αρχίζει να υπάρχει κινητικότητα στο θέμα έκδοσης οικοδομικών αδειών κτιρίων, λόγω των θετικών μέτρων που έχει ανακοινώσει και θεσμοθετεί η Κυβέρνηση για την τόνωση της οικοδομής.» Ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά εκ νέου τον Υπουργό εάν, σε περιοχές που έχουν καθοριστεί ύψη κτιρίων με κανονιστικές πράξεις, όπως στην πόλη των Ιωαννίνων, επιτρέπεται η προσαύξηση ύψους που προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Ν. 4067/2012, δηλαδή προσαύξηση του επιτρεπόμενου ύψους έως το ανώτατο επιτρεπόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου Νόμου, για τον προσαυξημένο σ.δ., χωρίς τη χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!