Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ενισχύει περαιτέρω τα μέτρα που έχει λάβει για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και των θέσεων εργασίας της Ηπείρου με τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της…
πανδημίας CoViD-19.

Το νέο Πρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης τις 28.04.2020, έχει ως στόχο, μέσα από εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες και κατόπιν αξιολόγησης, να χορηγούνται Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης στις επιχειρήσεις για την άμεση υποστήριξη της χρηματοδοτικής τους ρευστότητας. Το επιτόκιο αυτών των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!