Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, ο δήμος Σουλίου αποφασίζει την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου και τον αριθμό των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εργασία ανά Διεύθυνση/Τμήμα, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας απόφασης μέχρι και 30-11-2020: …Α) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχει τρεις (3) υπάλληλοι καθώς η φύση συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
– Γραφείο Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου: τηλ. 2666360113, 2666360114, 2666360117 (email:[email protected], [email protected], [email protected])
– Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας: τηλ. 2666360108 (email: [email protected])
– Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας: τηλ. 2666360109 (email: [email protected])

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, ένας (1) υπάλληλος από το Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, ένας (1) υπάλληλος από το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και ένας (1) υπάλληλος από το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία.
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
– Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου: τηλ. 2666360106 (email: [email protected])
– Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου: τηλ. 2666360106, 2666360119 (email: [email protected], [email protected])
– Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας: τηλ. 2666360132, 2666360134 (email: [email protected], [email protected])
– Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου: τηλ. 2666360122, 2666360119 (email: [email protected], [email protected])

Τμήμα ΚΕΠ
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος από το γραφείο KEΠ Δ.Ε. Παραμυθιάς καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο παρακάτω τηλέφωνο ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
– ΚΕΠ Δ.Ε. Παραμυθιάς: τηλ. 2666029031 (email: [email protected])

Β) Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος του Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: – τηλ. 2666360134 (email: [email protected])

Γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας:
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχουν δύο (2) υπάλληλοι καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
– Γραφείο Μελετών και Έργων: τηλ. 2666360131, 2666360127 (email: [email protected], [email protected])
– Γραφείο Προμηθειών: τηλ. 2666360135 (email: [email protected])

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχουν δύο (2) υπάλληλοι καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
– τηλ. 2666024100, 2666360127 (email: [email protected], [email protected], [email protected])

Κατά τα λοιπά, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Σουλίου θα απασχοληθούν αυτοπροσώπως στην οργανική μονάδα όπου ανήκουν αφού δύναται να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού (εξυπηρέτηση κατόπιν ραντεβού, χρήση μάσκας, αερισμός, 1,5 μ. απόσταση ανά εργαζόμενο κλπ).

Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των ανωτέρω οι υπάλληλοι που δεν παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στην υπηρεσία δεσμεύονται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) σύμφωνα με το πλάνο εργασιών, που πραγματοποιείται σε καθημερινή ή και σε εβδομαδιαία βάση από τους αντίστοιχους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Διευθύνσεων, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κάνουν χρήση της αδείας ειδικού σκοπού ή απουσιάζουν με
τις προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες.

Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, θα αξιοποιηθεί και προσωπικό από άλλες οργανικές μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν είναι κατεπείγουσες για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!