Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 19:00 μ.μ , στην αίθουσα της Θεοφανείου. Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καραμανίδης Δημήτριος η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το…
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, την εγκύκλιο 40 με Α.Π.:20930/31-03-2020.
Τα θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:
1.2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2020.
3.Εξέταση αίτησης κας Βασιλικής Σαλμά, για παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Κυανή Ακτή.
4.Έγκριση εκμίσθωσης 30,00 τ.μ. τμήματος αιγιαλού, Κοινότητας Βράχου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
5.Έγκριση εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην Κοινότητα Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
6.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ 2ης ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ).
 7.Αποδοχή 3ης τροποποίησης της ενταγμένης Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας” με κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014 – 2020 με παράταση διάρκειας χρηματοδότησης της πράξης και αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού.
8.Παράταση χρηματοδότησης της λειτουργίας της δομής « Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας» και τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 26/2020 απόφαση της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.
 9. Παροχή γνώμης για θέσεις πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2020.
10.Έγκριση εποχικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Μονολιθίου Πρέβεζας.
11.Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκλησηVΙΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», προϋπολογισμού 235.600,00 € (με ΦΠΑ).
12.Εξέταση αιτήσεων γονέων-σπουδαστών για απαλλαγή ή μείωση διδάκτρων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας(σχετ. αριθ. 96/2020 Α.Δ.Σ).
13.Ορισμός υπαλλήλων για την επιτροπή παραλαβής γάλακτος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!