Καλείστε να συμμετάσχετε σε διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου
Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, από
ώρα 12:00΄ έως 14:00’ για διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα :

 1ο ΘΕΜΑ :
Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2021 Δήμου Ηγουμενίτσας.
 2ο ΘΕΜΑ :
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 Δήμου Ηγουμενίτσας. 
 · Η συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και των….
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την με αρ. 426 Α.Π.77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Οργάνωση και
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας). 
 · Έως την Παρασκευή
11/12 ώρα 14:00’ περιμένουμε απάντηση με e-mail στο οποίο θα μας
γνωρίζετε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε θέμα ξεχωριστά και σε
περίπτωση διαφωνίας θα μας στείλετε κείμενο με τις παρατηρήσεις σας, για
να τις καταχωρήσουμε στο Πρακτικό (το e-mail μπορείτε να το στείλετε
και τις προηγούμενες ημέρες).
 · Εάν δεν είναι εφικτή η
αποστολή e-mail μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο γραφείο Δημοτικού
Συμβουλίου την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 από ώρα 12:00΄ έως 14:00’
για διατύπωση της γνώμης σας. (τηλ. 2665361140 Γ. Κατσιμάνης)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!