“Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα και με προβληματισμό τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει για τη δημιουργία πέντε (5) συνολικά μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιορευστών και βιομάζας σε Κοινότητες των Γραμμενοχωρίων (Λύγγο, Γραμμένο, Πολύλοφο, Ανάργυρους) με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας και των πέντε (5) μονάδων την…

εταιρεία «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ».
Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουν γίνει δύο μαζικές λαϊκές συνελεύσεις στον Λύγγο και το Γραμμένο. Ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας απουσιάζουν εκκωφαντικά από τις εξελίξεις.
 Επίσης προωθείται η εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 1600 μόσχων πάχυνσης στην Κοινότητα Νεοχωρίου με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας της δραστηριότητας την εταιρεία «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΕΠΕ». Για το επίσης σοβαρό αυτό ζήτημα ο Δήμαρχος επέλεξε να υποβαθμίσει τη σημασία του και το έφερε προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και όχι στο ανώτερο θεσμικά όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Η παράταξή μας πιστή στις αρχές της, τονίζει ότι για τα μεγάλα θέματα του Δήμου μας δεν επιτρέπεται η αφωνία και το κρυφτό, που συνηθίζει σε αντίστοιχες περιπτώσεις να εφαρμόζει ο Δήμαρχος (θυμίζουμε την πρόσφατη αφωνία του Δημάρχου για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου στην Κοινότητα Κάτω Λαψίστας που επίσης ουδέποτε έφερε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) και το θέμα συζητήθηκε κατόπιν πίεσης από την παράταξή μας. Κατόπιν αυτών οι δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας καταθέσαμε σήμερα 11-09-2020 έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (με κοινοποίηση αυτής στον Δήμαρχο), κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 67 παρ. 2 α Ν. 3852/2010 ως ισχύει, όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 4674/2020 – [Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν…… Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του],- με την οποία ζητάμε να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντός της οριζόμενης εκ του νόμου προθεσμίας, ήτοι μέχρι την έκτη (6 η ) ημέρα από την υποβολή της αίτησής μας, τα κάτωθι θέματα:
 Θέμα 1 ο : Δημιουργία πέντε (5) συνολικά μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση αφενός βιορευστών στις Κοινότητες:
 α) Λύγγου θέση «ΠΟΛΤΣΕΣ – ΜΑΝΤΡΑ ΚΛΑΡΙ» – 2 μονάδες -,
β) Πολυλόφου θέση «Σωτήρα» – 1 μονάδα -,
 γ) Αναργύρων θέση «Κωνσταντά» – 1 μονάδα – και αφετέρου βιομάζας στην δ) Κοινότητα Γραμμένου θέση «Κόνδρος» – 1 μονάδα. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας και των πέντε (5) ως άνω μονάδων είναι η εταιρεία: «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» και Θέμα 2 ο : Εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 1600 μόσχων πάχυνσης στην Κοινότητα Νεοχωρίου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΕΠΕ».”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!