Καλείστε να συμμετάσχετε σε διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ η οποία δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. Α’55/11-3-2020 ΦΕΚ) που θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, από ώρα 09:00΄ έως 11:00’ για διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα :…
1ο ΘΕΜΑ :
Αρχικό σχέδιο κανονισμού παραχώρησης σχολικών χώρων.
2ο ΘΕΜΑ :
Εφαρμογή πιλοτικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και σύμφωνα με την με αρ. 40 Α.Π.20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (i.Λειτουργία συλλογικών οργάνων).
Έως την Παρασκευή 11/9 ώρα 11:00’ περιμένουμε απάντηση με e-mail στο οποίο θα μας γνωρίζετε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε θέμα ξεχωριστά και σε περίπτωση διαφωνίας θα μας στείλετε κείμενο με τις παρατηρήσεις σας, για να τις καταχωρήσουμε στο Πρακτικό (το e-mail μπορείτε να το στείλετε και τις προηγούμενες ημέρες).
Εάν δεν είναι εφικτή η αποστολή e-mail μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 από ώρα 09:00΄ έως 11:00’ για διατύπωση της γνώμης σας. (τηλ. 2665361140 Γ. Κατσιμάνης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!