Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διαβούλευσης για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της δορυφορικής παρακολούθησης των φυσικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αργυρόκαστρο στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2014 στο πλαίσιο του έργου ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ με ακρωνύμιο SSMNatuRe.Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Αργυροκάστρου κ. Sulo Mutsobega. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι εταίροι του έργου (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Αργυροκάστρου, Αναπτυξιακή Αυλώνας και η ΜΚΟ Βιολόγοι της Αλβανίας) και οι θεσμικοί φορείς που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος. Το Δήμο Κόνιτσας εκπροσώπησε ο κ. Καρκαβίτσας Πολύκαρπος, Διαχειριστής του έργου για το Δήμο Κόνιτσας.Στη συνάντηση αναλύθηκαν θέματα που αναφέρονται σε ζητήματα πυρκαγιών, πλημμυρών καθώς και προστασίας θαλάσσιων περιοχών (για την περιοχή της Αυλώνας, Αλβανία). Ο Δήμος Κόνιτσας παρουσίασε το ρόλο της Πολιτικής Προστασίας και το Σχέδιο «Ξενοκράτης» τονίζοντας κυρίως τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα σε επίπεδο διαχείρισης της κρίσης. Επιπλέον,παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε

ευρωπαϊκό επίπεδο στα παραπάνω ζητήματα. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία μεταξύ των φορέων των δύο χωρών και πως αυτή μπορεί να αναβαθμιστεί. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης είναι να υπάρξει μια συνεργασία των δύο συστημάτων Κόνιτσας (Ελλάδα) και Αργυροκάστρου (Αλβανία) με συνεχή επαφή και ενημέρωση σε θέματα κρίσης στο φυσικό περιβάλλον. Στις περιοχές αυτές ήδη υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των φυσικών πόρων.Τα δορυφορικά δεδομένα ήδη λαμβάνονται ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα είναι δυνατή η επεξεργασία τους και η ενημέρωση των φορέων εκείνων που ασκούν πολιτική προστασία.Ανάλογη συνεργασία θα υπάρξει μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα) και του Πάρκου της Πρέσπας (Αλβανία).Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ενσωματωθούν στον Οδηγό – Σχέδιο Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Φυσικών Πόρων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, το οποίο θα παρουσιαστεί στο τέλος Μαρτίου 2014 στην Αυλώνα.Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 75% και υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!