Την κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας” συνολικού προϋπολογισμού 202.120,00 € ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή. Με το έργο αυτό ο Δήμος Πρέβεζας στοχεύει στη δημιουργία και εγκατάσταση εξατομικευμένης πλατφόρμας λογισμικού έξυπνης πόλης σε υπολογιστικό νέφος για τη λήψη, συλλογή , επεξεργασία και υπολογιστική ανάλυση των δεδομένων των πιλοτικών εφαρμογών και άλλων διαθέσιμων…
ανοικτών προτύπων με στόχο την ενημέρωση του πολίτη και των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων.
Στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων και εφαρμογών έξυπνης πόλης περιλαμβάνονται:
• Κέντρο διαχείρισης και παρακολούθησης της Αστικής Κινητικότητας και των βασικών δεικτών του ΣΒΑΚ, με συλλογή δεδομένων στο πεδίο, αυτόματη επεξεργασία και ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων.
Το προτεινόμενο Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη θέτοντας στο κέντρο του σχεδιασμού και της διαχείρισης των μεταφορών τον μετακινούμενο, τόσο τον μόνιμο κάτοικο όσο και τον τουρίστα, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και τους ευρύτερους στόχους του υπό υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) το οποίο ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Μάιο του 2019.
• Σύστημα διαχείρισης του στόλου αποκομιδής απορριμμάτων με αυτόματη ζύγιση των ποσοτήτων αποκομιδής στο πεδίο.
Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να αποθηκεύει όλα τα δεδομένα στην πλατφόρμα έξυπνης πόλης και θα πραγματοποιεί σχετική ανάλυση που αφορά στη δραστηριότητα του στόλου των οχημάτων στα οποία έχουν εγκατασταθεί φορητές συσκευές παρακολούθησης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η παροχή ανοικτών δεδομένων, δηλαδή δεδομένα που είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου από τους πολίτες (σε στατιστική αναπαράσταση).
• Σύστημα απομακρυσμένης καταγραφής και διαχείρισης ενέργειας στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού.
Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Η πιλοτική εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την πλήρη παραμετροποίηση της πλατφόρμας στη βασική πλατφόρμα έξυπνης πόλης καθώς και την υποστήριξη εξελιγμένων τεχνικών ανάλυσης των ενεργειακών δεδομένων , καθιστώντας την ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την διαχείριση ενέργειας σε υποδομές δημοτικού φωτισμού επεκτάσιμου και σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!